Regulamin

Sklep internetowy jest prowadzony przez: „FlatCat”, ul. Ducha Św. 31, 89-600 Chojnice, NIP: 555-209-21-61, REGON: 362122932

 

  1. Postanowienia ogólne:

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://flatcat.eu zwanym dalej „Sklepem”.

1.2. Do korzystania z usług Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu wraz z oprogramowaniem niezbędnym do obsługiwania stron internetowych.

1.3. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.

1.4. W przypadku sprzedaży produktów, których ilość jest ograniczona realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówień do Sklepu.

1.5. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu świadczenia usług wynikające z nieznajomości, bądź faktu nieprzestrzegania niniejszego regulaminu nie będą rozpatrywane.

 

  1. Zawarcie umowy:

2.1. Złożenie zamówienia w Sklepie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2.2. Po złożeniu zamówienia poprzez stronę internetową Sklepu, kupujący otrzyma wiadomość e-mail na adres, który został przez niego podany w celu poinformowania go, że zamówienie dotarło do Sklepu.

2.3. Klienci informowani są o statusie zamówienia pocztą elektroniczną.

2.4. Kupujący zobowiązuje się podać swoje aktualne dane w celu realizacji zakupu. Uznaje się, że przesyłka jest prawidłowo zaadresowana gdy dane nadawcy przesyłki zgadzają się z danymi określonymi w zamówieniu. W przypadku wykrycia nieprawidłowych danych uniemożliwiających wysłanie przesyłki takich jak błędnie podany adres lub imię i nazwisko zamawiającego, transakcja zostaje anulowana.

2.5. Klient odbierając przesyłkę z zamówieniem powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

 

  1. Ceny towarów oraz wysyłka:

3.1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

3.2. Dowód sprzedaży stanowi faktura.

3.3. Zapłata jest możliwa tylko poprzez system płatności Tpay.com.

3.4. Sklep realizuje przesyłkę za pośrednictwem firm kurierskich. Kupujący obciążany jest kwotą widoczną w koszyku zamówień liczoną w zależności od sposobu wysyłki i ilości zamówionych produktów.

3.5. Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia Sklep zobowiązuje się w ciągu 3 dni roboczych wysłać Klientowi towar zgodnie z zamówieniem.

 

  1. Odstąpienie od umowy:

5.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od chwili otrzymania zamówionego towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. To, co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmiennym, chyba, że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Gotowy formularz odstąpienia od umowy jest dostępny pod adresem: https://flatcat.eu/pliki/formularz_odstapienia_od_umowy.pdf

5.2. W przypadku zwrotu towaru w stanie zmienionym, gdy zmiana nie była konieczna w granicach zwykłego zarządu, w tym zwrotu bez oryginalnego opakowania, Sklep zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania.

5.3. Zwracany towar należy odesłać na adres: „FlatCat”, ul. Ducha Św. 31, 89-600 Chojnice.

Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

5.4 Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 dni od rejestracji zwrotu towaru w systemie. O rejestracji zwrotu Klient poinformowany zostanie poprzez wiadomość e-mail.

 

  1. Reklamacje:

6.1. Towary sprzedawane drogą elektroniczną objęte są 2-letnią gwarancją.

6.2. W momencie stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Jest ono zapewnione w przeciągu 2 lat od daty doręczenia towaru, pod warunkiem poinformowania Sklepu o niezgodności w przeciągu 2 miesięcy od jej wykrycia.

6.3. W przypadku reklamacji Klient powinien odesłać produkt na adres: „FlatCat”, ul. Ducha Św. 31, 89-600 Chojnice. Do odsyłanego towaru należy załączyć rachunek oraz opis usterki.

6.4. Towar powinien zostać odesłany za pomocą Poczty Polskiej paczką pocztową ekonomiczną. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

6.5. Sklep w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamowanej przesyłki, ustosunkuje się do złożonej reklamacji informując Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, uszkodzony towar zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe, Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru Sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

 

  1. Postanowienia końcowe:

7.1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a „FlatCat”, ul. Ducha Św. 31, 89-600 Chojnice.

7.2. Towary prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach internetowych nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu.

7.3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

7.4 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm. ) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000r. ,poz.271 z późn. zm.)